Monitoring prawa BHP 

MONITORING PRZEPISÓW PRAWA

Ustawy: 

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1683 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1666 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1541 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1448 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1433 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1284  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi..

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1173 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 622 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 338 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 215 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

t,j. Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 164 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 122 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dz.U. 2023 poz. 122 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 1280 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

Rozporządzenia:


Dz.U. 2023 poz. 1240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

t.j. Dz.U. 2023 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2023 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

t.j. Dz.U. 2022 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Dz.U. 2023 poz. 284  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

t.j. Dz.U. 2018 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

t.j. Dz.U. 2013 poz. 1619 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.